Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZOB VÁROS POLGÁRŐR EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

A Szob Város Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi és hagyományőrzési céllal megalakult önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. Az Egyesület tevékenységét az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. törvény, valamint a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény alapján végzi. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Az Egyesület 2010. május    -i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

 

I. Az Egyesület adatai:

 

1. Az Egyesület neve: Szob Város Polgárőr Egyesület

 

2. Az Egyesület székhelye: 2628 Szob

 

3. Az Egyesület működési területe: Szob és Pest Megye közigazgatási területe, országos horderejű kérdésekben Magyar Köztársaság területe.

 

4. Az Egyesület alapításának éve: 2010.

 

5. Az Egyesület pecsétje:

Körpecsét, körben a kör külső részén „SZOB VÁROS POLGÁRŐR EGYESÜLET”, belül ívesen körben „Alapítva: 2010”.

 

II. Az Egyesület célja és feladatai:

 

1. Az Egyesület célja és feladatai:

a)      Az egyesület támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában, így a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, az államhatár őrizete, határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem és hagyományőrzés érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.

b)      A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

c)      a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

d)      AZ EGYESÜLET és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:

·        jogszabály-változtatások,

·        működési környezet változtatásai,

·        módszertani ajánlások és útmutatók,

·        bűnmegelőzési feladatok változásai

·        egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,

·        nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása,

      népszerűsítése;

e) külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatos folyamatos  ápolása;

f)   szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása,

g)      a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése;

 

2. Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

III. Az Egyesület tagsága:

 

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tagok felvételéről –írásban előterjesztett felvételi kérelem alapján – az Egyesület Elnöksége - egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal - dönt.

 

Az Egyesület tagjának jogai:

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

– a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

­- észrevételeket, javaslatokat tehet az elnökség számára valamely konkrét ügyben való fellépésre;

– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, valamint az Elnökség által megtárgyalandó témákra;

– betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba és egyéb irataiba, ha ez személyiségi jogokat, illetve az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti;

– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

 

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, tagdíjfizetési kötelezettsége, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

3. A tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei is, akit az Elnökség határozatával annak nyilvánít.

 

4. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

 

5. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, köteles a közgyűlés/elnökség által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni.

 

6. A tagsági viszony megszűnik:

– a tag halálával,

– az Egyesület megszűnésével,

– a tag kilépésével,

– a tag kizárásával.

 

7. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

– azt a tagot, aki hat hónapon keresztül az elnökség írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével.

– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárási eljárást első fokon az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az elnökség indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés kizárást jóváhagyó határozatával szemben a kizárt tag, a határozat tudomására jutástól számított 30 napos határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja az Etv. 10. §-a alapján.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.

 

8. A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

 

 

 

 

IV. Az Egyesület szervezete:

 

1. Az Egyesület szervei:

 

Közgyűlés,

Elnökség,

Ellenőrző Bizottság.

 

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. Az Elnöknek tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

 

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

– ha a bíróság  a Közgyűlés összehívását elrendeli.

 

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

 

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

 

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

 

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;

– az Alapszabály elfogadása és módosítása;

– tisztségviselők megválasztása és visszahívása; A Közgyűlés visszahívja azt a tisztségviselőt: aki megbízatásának nem tesz eleget, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn, akit jogerős bírói ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltották.

– tagdíj mértékének megállapítása;

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; az éves költségvetés megállapítása

– döntés minden olyan kérdésben, amelyet alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

 

 

8. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.

A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

– az Alapszabály módosításához;

– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához.

 

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

 

11. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

12. Elnökség:

 

Elnök: Orbán József

Elnökhelyettes: Sass László

Titkár: Stefán László

 

Az elnökség mindhárom tagja (elnök, elnökhelyettes, titkár) megfelel a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 89. § (1) – (2) bekezdésével módosított és kiegészített Etv. 8. § (1) bekezdés a./b./c./ pontjában meghatározott feltételeknek, az Európai Unió jogának megfelelés érdekében az Etv. 29. § a./-b./ pontjában foglaltak alapján.

 

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök egyszemélyes döntést nem hozhat. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

13. A három tagú Elnökséget – elnök, elnökhelyettes, titkár - a Közgyűlés választja meg titkos szavazással az Egyesület tagjai sorából négy éves időtartamra.

 

 

 

 

14. Az Elnökség feladata és hatásköre:

– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;

– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

– az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

– személyzeti munka irányítása;

– tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

 

15. Az Egyesület tisztségviselői:

 

Az Egyesület elnöke

Az Egyesület elnökét négy éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök feladata és hatásköre:

– az Egyesület tevékenységének irányítása;

– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

– irányítja az Elnökség munkáját;

– vezeti az Elnökség üléseit;

– képviseli az Egyesületet;

– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

– összehívja az Elnökség üléseit;

– irányítja az Egyesület gazdálkodását;

- a bankszámla feletti rendelkezési jogot önállóan végzi, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes és a Titkár együttesen gyakorolja;

– utalványozási jogot gyakorol;

– gyakorolja a munkáltatói jogokat;

– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

16. Az Egyesület elnökhelyettese:

Az Elnököt távollétében az elnökhelyettes helyettesíti. Helyettesítés esetén az elnökhelyettes teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök akadályoztatása esetén a Titkárral együttesen gyakorolja.

 

17. Az Egyesület titkára:

Az Egyesület titkárának feladatai:

- A Közgyűlés, az Elnökség titkári feladatainak ellátása, ennek keretében a vezető testületi

  ülések szervezési és technikai előkészítése;

- vezeti az ügyintéző apparátust;

- a Közgyűlés, az Elnökség és az Egyesület elnöke döntéseinek előkészítése, az ehhez

  kapcsolódó javaslatok, előterjesztések, beszámolók, munkatervek, programok.

- a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség felé koordinációs feladatok ellátása;

- kapcsolattartás a polgárőr mozgalom támogatóinak képviselőivel;

- A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettessel együttesen gyakorolja.

 

18. Ellenőrző Bizottság:

Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az EB tagjait a közgyűlés választja négy évre. 

 

Ellenőrző bizottság elnöke:

Ellenőrző bizottság tagjai:

 

Az ellenőrző bizottság elnöke és két tagja megfelel a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 89. § (1) – (2) bekezdésével módosított és kiegészített Etv. 8. § (1) bekezdés a./b./c./ pontjában meghatározott feltételeknek, az Európai Unió jogának megfelelés érdekében az Etv. 29. § a./-b./ pontjában foglaltak alapján.

 

Az ellenőrző bizottság elnöke és két tagja ezen tisztség betöltésével egyidejűleg nem lehet az egyesület elnökségének tagja.

 

Az ellenőrző bizottság tagjaival szemben nem állnak fenn az 1997. évi CLVI. törvény /Ksztv./8. § (2) bekezdés a./b./c./d./ pontjában foglalt kizáró okok.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Közgyűlés visszahívja azt az ellenőrző bizottsági elnököt, illetve tagot, aki megbízatásának nem tesz eleget, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn, akit jogerős bírói ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltották.

Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 

19. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

 

20. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

 

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

 

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása:

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

 

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

– magán és jogi személyek támogatásai;

– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

– rendezvény bevétel;

– egyéb bevételek.

 

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

 

VI. Az Egyesület megszűnése:

 

1. Az Egyesület megszűnik:

– ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,

– ha feloszlatják,

– ha más szervezettel egyesül,

– ha megszűnését megállapítják.

 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.

 

VII. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

 

Az Egyesület Alapszabályát a 2010. április 30-i Közgyűlés fogadta el.

 

Kelt: Szob, 2010. április 30.-án

 

 

 

 

 

 

        ……………………………….

 

 

                     Orbán József

                          elnök